แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Previous
Next

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส เทศบาลตำบลนาคำ

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 เป็นประธานพิธีมอบโถสุขภัณฑ์ ร่วมกับนายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ1 ตามโครงการติดตั้งสุขภัณฑ์บ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 รับมอบจำนวน 10 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาคำ

วันจันทร์ที่ 22. เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเรวัตร เขียวค้า ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ เป็นประธานเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ ชั้น 2

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคำ1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK ปักธงประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารขยะและ Kick - Off การรับซื้อขยะรีไชเคิล ตามโครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาประชาคม บ้านโพนงาม หมู่10

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคาร บ้านเรือนประชาชน หรือสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 และลานจอดรถหน้าสำนักเทศบาลตําบลนาคำ

วันอังคาร ที่ 12มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 พร้อม ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

‘เทศบาลตำบลนาคำ’ จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมกับ นายทันใจ ณ รังษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาคำ ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุในเขตตำบลนาคำ

ปฏิทินเทศบาลตำบลนาคำ

IFrame

 

 

 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโพนงาม

ชื่อหมู่บ้าน บ้านโพนงาม ชื่อเดิม บ้านนาขี้เถ้า

บ้านคำสว่าง

บ้านคำสว่างเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านนาชุม

บ้านอุ่มไผ่

บ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม

บ้านเหล่า

บ้านเหล่า ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2463 เดิมอยู่บ้านนาเดื่อ

บ้านนาคำ

บ้านนาคำ หมู่ 11 และหมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม

บ้านโพนก่อ

บ้านโพนก่อเริ่มก่อตั้งเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2419 โดยมีชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านแพทย์

บ้านภูกระแต

บ้านภูกระแตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีสงคราม

บ้านโนนรัง

บ้านโนนรัง ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2486 มีชนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากบ้านเหล่า

บ้านคำสะอาด

บ้านคำสะอาด ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2517 หรือประมาณ 23 ปี

แนะนำเทศบาลตำบลนาคำ

 

Link banner

 

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM