แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

องค์การเรียนรู้


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่ดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

        องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้ นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
 

          การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน

ไฟล์ดาวน์โหลด

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลด

ความรู้เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และความรู้เกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

24 ม.ค. 2567

สรุปสาระสำคัญ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf

24 ม.ค. 2567

องค์ความรู้ คำย่อภาษาอังกฤษที่คน อปท. ต้องรู้.pdf

24 ม.ค. 2567

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการงบประมาณของ อปท..pdf

24 ม.ค. 2567

พจนานุกรม สมรรถนะหลัก.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร40.pdf

24 ม.ค. 2567

ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์.pdf

24 ม.ค. 2567

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2562.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือวินัยและการรักษาวินัย.pdf

24 ม.ค. 2567

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือการใช้งาน word 2007.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อปท. พ.ศ.2566-2570.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

24 ม.ค. 2567

ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565.pdf

24 ม.ค. 2567

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ.pdf

24 ม.ค. 2567

การจัดการความรู้(km)คู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล.pdf

14 ก.พ. 2567


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM