แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

กองการศึกษา


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
84, หมวดหมู่:ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กองการศึกษา
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (การศึกษา)
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่   งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการ   นักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการ  ภายในออกเป็น  1  ฝ่าย 5  งาน  ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้
        1.1  งานบริหารการศึกษา
        1.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        1.3  งานการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
        1.4  งานกีฬาและนันทนาการ
        1.5  งานธุรการ

 

นางสุพรรวดี พุทธกัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

 

นางกาญ บุณรังศรี
ครูชำนาญการ

นางปรียาภา มาสิงบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจจิราพร ศรีสุภาลักษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพลับพลึง สมรฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผ่องพัก อุ่นชัย
ครูชำนาญการ

นางดวงพร ศิริวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรำไพ มัยวงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุจิตรา ป้องทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวไพลิน ศิริวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบรรเทา สุธรรม
ครูชำนาญการ

นางธนาพร ธานีกุล
ครูชำนาญการ

นางรุ่งรัตน์ ก่ำเสริฐ
ครูชำนาญการ

 

นางสาวขนิษฐา สุธรรม
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

นายสุระเชษฐ์ ศิริวงค์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

นางสาวรัตนา คัณทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวสุภาพร ป้องทอง
ผช.ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาพร ศิริวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณริสสา ทากิระ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางศิริพร มุละดา
ผช.ครูผู้ช่วย

นางบัวละพันธ์ พิมดี
ผช.ครูผู้ช่วย

นางสาวรำพัน ศิริวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพูลทรัพย์ วะสาร
ผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร แก้วปิลา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลำพูน ศิริวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุจิรา รัตนะ
ผู้ดูแลเด็ก

นายครรชิต ลิภา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุริยา ขันติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุกัญญา สมรฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกิตติมา ปิลอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวธนัชชา มัยวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM