แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

สำนักปลัด


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
129, หมวดหมู่:ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สำนักปลัด
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (สำนักปลัด)

สำนักปลัดเทศบาล

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  ฝ่าย 5  งาน  ดังนี้

1.  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ดังนี้
             1.1  งานบริหารงานทั่วไป  
             1.2  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (งานนโยบายและแผน) 
             1.3  งานประชาสัมพันธ์
             1.4  งานธุรการ
             1.5  งานบันทึกข้อมูล
             1.6  งานบำรุงรักษา
             1.7  งานรถยนต์ส่วนกลาง
             1.8  งานกิจการสภา       
             1.9  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.  ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ดังนี้
             2.1  งานแผนและงบประมาณ
             2.2  งานการเจ้าหน้าที่

 

นายนิคม ศรีฟอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

 
 

นายเหมราช สมรฤทธิ์
รองปลัดเทศบาล

 
 

ส.อ.บัญชา มะสุใส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

จ่าเอกศุภณัฐ รัตนะ
นักป้องกันฯชำนาญการ

นางสาวกนกกาญจน์ ทานะกาศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกัญญา บุดดาจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกศรายุทธ ศรีนาทม
จพง.ป้องกันฯปฏิบัติงาน

นางสาวรุ่งนะภา สมรฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุรัตดา สุจาจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ว่าง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายจตุพร ท้าวนาง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกิติพันธ์ สมรฤทธิ์
ผช.จพง.ธุรการ

นายบุญเพ็ง นาโควงค์
พนักงานขับรถ

นางสาวอุมากร คำภิลัง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นางมยุรี ขัติวงค์
ภารโรง

นางสาวทัศนีย์ รังศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิพงค์ คัณทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฐกานต์ คัณทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอรรถพล ขันบรรจง
พนักงานจ้างทั่วไป (พขร.)

นายทิต ศิริวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป (พขร.)

นายทอมสัน บุตรละคร
พนักงานจ้างทั่วไป(พขร.)

นายประเวส ป้องทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนวน สมรฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบัญชา ทากิระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนิวัต คัณทักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

นายสถาพร วันดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสวัสดิ์ คัณทักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

นายเขิงคำ สมรฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

​​

นายสิทธิเดช สมรฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสิงหา ชินบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายหงษ์ ทากิระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM