แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
58, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

   ** ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

      +  โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

         >>  จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เป็น เทศบาลตำบลนาคำ (30/08/2556) https://ele.dla.go.th/public/orgInfo04.do

       +  อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

         >>  อํานาจหน้าที่ (ตามมาตรา 50, 51) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล, อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

         ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>  https://www.nakam.go.th/อำนาจหน้าที่/

      +  สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

         >>  https://www.nakam.go.th/ติดต่อเรา/

      +  กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

         >>  https://www.nakam.go.th/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/

      **  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

      +  ผลการพิจารณา ม.9 (1)

      +  นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)

      +  แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

         >>  https://www.nakam.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

      +  คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)

      +  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)

      +  สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)

      +  มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)

      **  สัญญาอื่นๆ

      **  เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

      **  ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM