แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ.2567


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 26 ม.ค. 2567
96, หมวดหมู่:ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
01 โครงสร้าง

+ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ


*แสดงแผนผังโครงสร้างหน่วยงานการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
* แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนภายใน เช่น สำนัก กอง ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
02 ข้อมูลผู้บริหาร + ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น
+ ข้อมูลฝ่ายสภาท้องถิ่น
+ ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ


*แสดงแผนผังโครงสร้างหน่วยงานการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
* แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนภายใน เช่น สำนัก กอง ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

03 อำนาจหน้าที่

+ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล


*แสดงข้อมูลเฉพาะอธิบายถึงหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

04 ข้อมูลการติดต่อ

+ ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลนาคำ


*แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  1.ที่อยู่หน่วยงาน
  2.หมายเลขโทรศัพท์
  3.E-mail ของหน่วยงาน
  4.แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข้อ URL คำอธิบาย
05 ข่าวประชาสัมพันธ์

+ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

+ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการผู้ติดต่อ ร่วมตอบแบบวัด EIT ประจำปี 2567


*แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
*แสดง Qr code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริการหรือผู้ติดต่อราชการมีโอกาศได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  ข้อ URL คำอธิบาย
06 Q&A


*แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดนมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenser Live Chat , Chatbot , line official Account, Web board
*สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยนไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


*แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมาย (2)
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2567

08 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


*แสดงแผนการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
*แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


*แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกิบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม(ระบุวัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดำเนินการ)
  (4) ปัญหา/อุปสรรค
  (5) ข้อเสนอแนะ
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

การปฏิบัติงาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


*แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
  (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

การให้บริการ
  ข้อ URL คำอธิบาย
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ


*แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฎิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการและขั้นตอนการให้บริการ
  (3) ระยะเวลาขั้นตอนการให้บริการ
  (4) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service, One Stop Service
  (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า "ไม่มีค่าธรรมเนียม")
  (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

012 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


* แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วย
  (1) จำนวนผู้มารับบริการที่เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
  (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

** เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566

013 E-service

+ E-Service


*แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
* แสดงวิธีรายละเอียดการใช้งานระบบการให้บริการ
* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางขั้นต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

** ไม่รวมถึงช่องทางการถาม-ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อ URL คำอธิบาย
014 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ


* แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2567 ทุกรายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง 
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) วิธีที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ

015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


* แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
* แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567

**กรณีที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ไปว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว

016 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    


* แสดงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (6) ราคากลาง (บาท)
  (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
  (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกิบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (9) รายละเอียดของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (10) เลขที่โครงการ
  (11) วันที่ลงนามในสัญญา
  (12) วันที่สิ้นสุดสัญญา
** เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


* แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
  (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
  (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
  (3) ปัญหา / อุปสรรค
  (4)  ข้อเสนอแนะ
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงานที่มีรายนละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (6) ราคากลาง (บาท)
  (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
  (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกิบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (9) รายละเอียดของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (10) เลขที่โครงการ
  (11) วันที่ลงนามในสัญญา
  (12) วันที่สิ้นสุดสัญญา
** เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2566

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อ URL คำอธิบาย
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


* แสดงแผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
   (1) เลขที่โครงการหรือกิจกรรม
   (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
   (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
* เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ปี พ.ศ.2567

019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   


* แสดงผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
   (1) โครงการหรือกิจกรรม
   (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริมดำเนินการ)
   (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
   (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   (7) ปัญหา/อุปสรรค
   (8) ข้อเสนอแนะ

*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


*แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

**กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์ที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
** กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

021 การขับเคลื่อนจริยธรรม


* แสดงการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
   (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โดยให้แสดงเป็น  คำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
   (2) แนวปฏิบัติ Dis&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่มีการจัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
   (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ.2567

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อ URL คำอธิบาย
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


* แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
    (5) ระยะเวลาดำเนินการ

023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


*แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
*เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
*สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

024 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


* แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
   (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
   (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

* เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อ URL คำอธิบาย
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


* แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
    (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
    (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
    (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

* เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

การดำเนินการเพิ่มป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
  ข้อ URL คำอธิบาย
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


* เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ*อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
* มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

* เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

**การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ
(ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)

027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


* แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
* เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ* เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


* แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือระโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 
* แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน 


* แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
    (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558*
    (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
    (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
    (4) การบริหารงานบุคคล
 * ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยฅ
    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
    (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
* ป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

**กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า "ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณานุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


* แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
    (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
    (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 


* แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) โครงการ/กิจกรรม
    (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
    (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
*  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567


** กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช่งบประมาณดำเนินการ

033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


*แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ

*  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566


** กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


* แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
    (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
    (2) การให้บริการและระบบ E-Service
    (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
    (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
    (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
    (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
    (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
* แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
     (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
     (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
     (4) ระยะเวลา
* แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

** กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามการกิจของหน่วยงาน

035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


* แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานฅ
    (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการชหรือกิจกรรม
    (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
*เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


** กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกหึหน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหมดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM