แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

คู่มือประชาชน


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่ดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลด

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf

24 ม.ค. 2567

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

24 ม.ค. 2567

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

24 ม.ค. 2567

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

24 ม.ค. 2567

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

24 ม.ค. 2567

การรับชำระภาษีป้าย.pdf

24 ม.ค. 2567

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

24 ม.ค. 2567

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

24 ม.ค. 2567

การแจ้งถมดิน.pdf

24 ม.ค. 2567

การแจ้งขุดดิน.pdf

24 ม.ค. 2567

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.pdf

24 ม.ค. 2567

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.pdf

24 ม.ค. 2567

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.pdf

24 ม.ค. 2567

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

24 ม.ค. 2567

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา.pdf

24 ม.ค. 2567

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

24 ม.ค. 2567

การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.pdf

24 ม.ค. 2567

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.pdf

24 ม.ค. 2567

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf

24 ม.ค. 2567

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf

24 ม.ค. 2567

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf

24 ม.ค. 2567

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

24 ม.ค. 2567


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM