แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

กองสวัสดิการสังคม


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
77, หมวดหมู่:ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กองสวัสดิการสังคม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (กองสวัสดิการสังคม)

กองสวัสดิการสังคม  
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด  การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้ตำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  1  ฝ่าย  5  งาน  ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ดังนี้
           1.1  งานพัฒนาชุมชน
           1.2  งานสังคมสงเคราะห์    
           1.3  งานสภานักเรียน    
           1.4  งานส่งเสริมการเกษตร     
           1.5  งานธุรการงาน

 

นายวุฒิศักดิ์ สิทธิ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 
 

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ

 
 

นายภราดร ต้นศรี
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

 

นายทัตพล สมรฤทธิ์
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน

นางสาวศุภักษร โพธิโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววัลภา ชินบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM