แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
148, หมวดหมู่:ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

​กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดบชอบ และพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1 ฝ่าย  6  งาน  ดังนี้
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ดังนี้

          1.1  งานบริหารงานสาธารณสุข
          1.2  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          1.3  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
          1.4  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
          1.5  งานศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน
          1.6  งานธุรการ

 

นางสุพัตรา แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขฯ
 
 

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 

​นางสาวพนิดา สมรฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวปิยวรรณ เสนคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนวลอนงค์ ขัติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอานันท์ นันทมาตย์
พนักงานจ้างทั่วไป 

นางสาวเนตรนภา รัตนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธนพงษ์ พรมจร
พนักงานขับรถ (รถกู้ชีพ)

นายธนารัตน์  เชื้อตาสืบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมบัติ โพธิ์สะอาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนพดล รังศรี
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

​​

นางสาวจารุณี นิที
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธีรพงษ์ มหาวงค์
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

นายศิรวิทย์ ขันธะโชติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสวัสดี อุดมลาภ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกัน มาวังผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชัช ชัยบิล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM