แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

กองคลัง


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
174, หมวดหมู่:ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

กองคลัง
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (การคลัง)

กองคลัง
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย 5 งาน ดังนี้            
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ดังนี้
         1.1  งานการเงินและบัญชี
         1.2  งานตรวจสอบ
         1.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
         1.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
         1.5  งานธุรการ

 

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

นางสายพิณ โพนศิลา
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
 

นางสาวพัสญากรณ์ ไชยพรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปราณี สุธรรม
เจ้าพนักงานพัสุดชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางพนิดา สมรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯนางสาวแก้วมณี สมรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิราศิณี สมรฤทธิ์
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวอรสา ป้องทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายคำจันทร์ ปัทวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป (พขร.)

นายลำภู คำลือ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายโภควัฒน์ ขัติวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป(พขร.)

 

นายชญานิน ป้องทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายพนมพร นามสว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

นายคุณากร รัตนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM