แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

หน่วยตรวจสอบภายใน


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
103, หมวดหมู่:ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

หน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์
        หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สายการบังคับบัญชา                 
       หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วย และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลนาคำ การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาคำอนุมัติให้ดำเนินการ หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

อำนาจหน้าที่                   
       หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลนาคำและมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ   หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายในหรือการแก้ไข  ระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ คำปรึกษาแนะนำ ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินการ รวมทั้งการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เชี่ยวชาญ และมีความระมัดระวัง  รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพ   มีมนุษย์สัมพันธ์   และทักษะในการติดต่อสื่อสาร   มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับตรวจ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ความรับผิดชอบ                 
       หน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบโดยการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์  ประเมินผล ข้อเสนอแนะ  คำปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด  ดังนี้ 

  1. วางแผนกำหนดเป้าหมาย   ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงาน  ด้านต่างๆ   ของเทศบาลตำบลนาคำ
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ   ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน
  4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ   เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ   มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  5. ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ
  6. รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ พร้อมทั้งความเห็น   ข้อเสนอแนะ  เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้ปลัดเทศบาลทราบและพิจารณาสั่งการ
  7. ติดตามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ  เพื่อให้คำแนะนำ  ในการปรับปรุงให้ถูกต้อง
  8. ปฏิบัติงานในการเป็นทึ่ปรึกษาให้ความเห็นและคำแนะนำต่อปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดการบริหารงาน อย่างมีคุณภาพ    และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   

 


นายนิคม ศรีฟอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ


-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM