แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
54, หมวดหมู่:ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1.ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย |  25672566|  2565  | 2564

2.ประกาศการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลนาคำ

3. ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขออนุญาตต่อเทศบาลตำบลนาคำ พ.ศ.2566

4. ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

5. ประกาศสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

6. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน

7. ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557

8. ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและคนพิการปี 65

9. ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

10. ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

11. ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่องกระบวนการรักษาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ
      และไม่ ควรทำ (Do's & Don'ts) ของเทศบาลตำบลนาคำ


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM