แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-gp)


ทั้งหมด 409
ชื่อเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมวดหมู่ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ URL
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมและป้ายโครงการตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 3 เม.ย. 2567
จ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีตารามจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ เป็นเงิน ๑๑,๐๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 2 เม.ย. 2567
จ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุวรรณบรรพตจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ เป็นเงิน ๒๐,๔๑๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 2 เม.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโพนก่อ ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 2 เม.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโพนก่อ ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 2 เม.ย. 2567
จ้างโครงการเสริมคันฝายกั้นน้ำห้วยสายคำ หมู่ที่ 4 บ้านเหหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 2 เม.ย. 2567
จ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ เป็นเงิน ๑๘,๑๔๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 29 มี.ค. 2567
จ้าง-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีตารามจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ เป็นเงิน ๑๑,๐๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 29 มี.ค. 2567
จ้าง-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุวรรณบรรพต จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ เป็นเงิน ๒๐,๔๑๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 29 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๙ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 28 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 28 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดดาราราม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 28 มี.ค. 2567
จ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ เป็นเงิน ๑๘,๑๔๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 28 มี.ค. 2567
จ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีตารามจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ เป็นเงิน ๑๑,๐๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 28 มี.ค. 2567
จ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุวรรณบรรพตจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ เป็นเงิน ๒๐,๔๑๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 28 มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลนาคำ ปีงบ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 28 มี.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 80-8654 ขอบ 20.5/16 พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 27 มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านนาคำ ม.5,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 26 มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านโพนงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 26 มี.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข2507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 26 มี.ค. 2567

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM