แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

ข้อมูลทั่วไป


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
99, หมวดหมู่:ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

<< ข้อมูลทั่วไป >>

    เทศบาลตำบลนาคำ ยกฐานะเป็นตำบลนาคำ เมื่อปี พ.ศ. 2516 และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 “เป็นเทศบาลขนาดกลาง” มีพื้นที่ประมาณ 84.46 ตารางกิโลเมตร (52,790 ไร่) แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

    หมู่ที่  1, 10  บ้านโพนงาม
    หมู่ที่  2  บ้านคำสว่าง
    หมู่ที่  3  บ้านอุ่มไผ่
    หมู่ที่  4, 14  บ้านเหล่า
    หมู่ที่  5, 11  บ้านนาคำ
    หมู่ที่  6, 16  บ้านโพนก่อ
    หมู่ที่  7, 12, 13  บ้านภูกระแต
    หมู่ที่  8  บ้านโนนรัง
    หมู่ที่  9, 15  บ้านคำสะอาด
 

ประวัติเทศบาลตำบลนาคำ

    ตำบลนาคำ เดิมอยู่ในเขตปกครองของตำบลนาเดื่อ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ. 2481 ตำบลนาเดื่อ แยกมาอยู่ในเขตอำเภอศรีสงคราม จึงได้มีการแยกบ้านนาคำและตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านกระแตเลาะ” จากปากของคนเฒ่าคนแก่สันนิษฐานว่า เนื่องจากสมัยนั้น ถิ่นนี้เป็นที่อาศัยของสัตว์จำพวก กระรอก กระแต เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อนี้ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านนาคำ” เมื่อ พ.ศ. 2516 ได้ยกฐานะเป็นตำบลนาคำ มีนาย “สนธิ์ สุธรรม” เป็นกำนันคนแรก ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ที่อพยพครอบครัวเข้ามารวมกันภายในตำบล เช่น บ้านเหล่า บ้านโพนงาม บ้านอุ่มไผ่ ก็มีลักษณะเป็นการย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากต้องการสร้างที่ทำกินใหม่ หรือเป็นการอพยพเนื่องจากเกิดโรคระบาดในหมู่บ้านเดิม เป็นต้น โดยรวมแล้วการอพยพของหมู่บ้านต่างๆ ภายในตำบลจะอพยพมาจากตำบลข้างเคียง มีบางหมู่บ้านที่มาจากที่ห่างไกล เช่น บ้านโพนก่อ ชาวบ้านอพยพมาจากอำเภออากาศอำนวย บ้านโพนงามอพยพมาจากเมืองหลวงปู่ปุงลิง (ประเทศลาว) บ้านเหล่าอพยพมาจากบ้านนาเดื่อ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2463  ในขณะที่หมู่บ้านตั้งใหม่อย่างบ้าน  ภูกระแต ได้สร้างบ้านเมื่อ พ.ศ. 2501 เป็นการอพยพผู้คนมาจากจังหวัดยโสธร มาตั้งหมู่บ้านบริเวณโนนภูกระแต ซึ่งเป็นเขตป่าสงวน “ดงพระนาง” ต่อมาทางอำเภอได้ผ่อนผันให้ชาวบ้านอยู่อาศัยได้และได้ยกฐานะเป็นหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านภูกระแต” และนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านอีกหลายๆ จังหวัดย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านภูกระแต เช่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม จนได้รับฉายาของหมู่บ้านว่า “บ้านรวมเผ่า”
 

ภาษาถิ่น

    ใช้ “ภาษาญ้อ” เป็นรากภาษาในการสื่อสาร ปัจจุบันมีการแต่งงานกับผู้คนต่างถิ่น จึงมีภาษาพูดที่เป็นภาษาอีสานอื่นๆ หลากหลาย เช่น ภาษาอีสานจากขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี แต่ลูกหลานที่เกิดมาแม้พ่อแม่จะมาจากถิ่นอื่น เด็กเหล่านี้ก็ยังคงถูกปลูกฝังให้ใช้ภาษาญ้อเช่นเดิม

 

สถานที่สำคัญในตำบลนาคำ

    1. วัดจอมแจ้ง ตั้งอยู่บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 เลขที่ 80 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
    เป็นวัดที่ก่อสร้างมาพร้อมกับการสร้างหมู่บ้าน โดยมีหลวงปู่ตา ได้มาบุกเบิกสร้างวัดเป็นรูปแรก เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของคนบ้านนาคำ
    2. วัดดำดวน สันนิษฐานว่าก่อสร้างมาพร้อมกับบ้านเหล่า เมื่อ พ.ศ. 2463 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 59 ถนน รพช. คำสะอาด – หนองบาท้าว หมู่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์
    มหานิกาย มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีศาสนสถาน ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ 1 หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2545 และกุฎิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้
 
รายชื่อบุคคลสำคัญในตำบล
      1.   นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ นายสุบิน สมรฤทธิ์
      2.  ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ นายนิคม ศรีฟอง
      3.  ผู้บริหารสถานศึกษา นายวุฒิชัย ไปปลอด (ผอ.โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์)
      4.  กำนันตำบลนาคำ นายนิรันดร์ เรืองวรบูรณ์
      5.  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ นายเรวัตร เขียวค้า

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM