แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

หัวหน้าส่วนราชการ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
127, หมวดหมู่:โครงสร้างการบริหารงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 
 

นายนิคม ศรีฟอง

ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
086-8545782

 
 

นายเหมราช สมรฤทธิ์

รองปลัดเทศบาล
089-0596958

 

สิบเอกบัญชา มะสุใส

หัวหน้าสำนักปลัด
089-5691289

นายเวชสุยันต์ สิมมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง
081-3203897

นางสุพัตรา แสงสุวรรณ

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
065-3293563

นางสุพรรวดี พุทธกัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087-2343063

นางสายพิณ โพนศิลา

หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการ แทนผู้อำนวยกองคลัง
089-5798023

นายวุฒิศักดิ์ สิทธิ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-4936047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM