แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
100, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

<< แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >>

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2562-2565) ขยายเวลา เพิ่มเติม ปี 2565

                 >>  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
                 >>  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 **(จากระบบ e-planNACC)
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ 2566-2570)
                 >>  คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
                 >>  ส่วนที่ 1 บทนำ
                 >>  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                 >>  ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
                 >>  ประกาศใช้แผนฯ

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (ระบบ e-planNACC)

                 >>  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2566  **(จากระบบ e-planNACC)

                  >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2567 ** (จากระบบ e-planNACC)

      ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ. 2566 – 2570)
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) **e-planNACC
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2566 **e-planNACC
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) **e-planNACC

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM