แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตฯ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
61, หมวดหมู่:แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

   +  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2562-2564)

                 >>  ปก – คำนำ – สารบัญ

                 >>  ส่วนที่ 1 บทนำ

                 >>  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                 >>  ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                 >>  ภาคผนวก (คำสั่ง)

                 >>  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 **(จากระบบ e-planNACC)

      +  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2562-2565) ขยายเวลา เพิ่มเติม ปี 2565
                 >>  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
                 >>  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 **(จากระบบ e-planNACC)
      +  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ 2566-2570)
                 >>  คำสั่งคณะกรรมการฯ
                 >>  ส่วนที่ 1 บทนำ
                 >>  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                 >>  ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
                 >>  ประกาศใช้แผนฯ
                 >>  แผนปฏิบัติการหป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 **(จากระบบ e-planNACC)
      +  รายงานงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2562
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
                 >>  บันทึกรายงานผลฯ ประจำปี 2563
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2563

                 >>  บันทึกรายงานผลฯ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
                 >>  บันทึกรายงานผลฯ ประจำปี 2564
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2564
                 >>  บันทึกรายงานผลฯ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
                 >>  บันทึกรายงานผลฯ ประจำปี 2565
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2565
      +  รายงานงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)
                 >>  บันทึกรายงานผลฯ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
                 >>  รายงานผลฯ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM