แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
202, หมวดหมู่:แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

<< แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ >>

       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ

" ชุมชนตำบลนาคำจะเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

                  +  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570

                  +  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

                  +  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

       แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                  +  แผนการดำเนินงาน 2566

       แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                  +  แผนการดำเนินงาน 2567

       ** รายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

                  +  รายงานติดตามประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

       ** รายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                  +  รายงานติดตามประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2566

       ** รายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

                  +  รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM