แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Facebook
Line
Twitter

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 4 ม.ค. 2567
15, หมวดหมู่:ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

หมวดหมู่เรื่อง

แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2567

เทศบาลนครเชียงราย กองคลังแจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567

? ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน /เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ(ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)

? ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดือนธันวาคม 2566

? ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

? แจ้งการประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

? ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2567

? ผ่อนชำระภาษีเมษายน-มิถุนายน 2567

? ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ราคาประเมินทุนทรัพย์)

? เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี 40% ของค่าภาษี มาชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม 20% ของค่าภาษี มาชำระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม

-เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระ

- บทลงโทษ: เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

? ภาษีป้าย

-ยื่นแบบมกราคม-มีนาคม 2567

-ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน

-ค่าปรับ ไม่มายื่นตามกำหนดปรับ 5000 - 50,000 บาท

- เงินเพิ่ม ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน เงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษีต่อเดือน

- ผู้เสียภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาคำ โทร 042-190285


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM